Szczepienia na covid-19 obowiązkowe?

sobota, 15.5.2021 03:00 18639 52

Na razie nie ma mowy o obowiązkowym szczepieniu przeciwko covid-19, tak w jednym z wywiadów dla mediów ogólnopolskich mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie wszyscy jednak podzielają to zdanie. W Wałbrzychu radni miejscy przegłosowali uchwałę o obowiązkowym szczepieniu mieszkańców od 18. roku życia i osób pracujących w mieście. Orędownikiem tej uchwały był prezydent miasta Roman Szełemej.

Jest on lekarzem i jako taki, uważa że jedynie ogromny wysiłek społeczny może zahamować pandemię. Jego zdaniem, jeśli nie wprowadzi się obowiązkowych szczepień jesienią dotrze do nas kolejna fala choroby, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczy 100.000 osób.

Uchwała do końca maja ma zostać zaopiniowana przez wojewodę, jako zgodna lub niezgodna z polskim prawem. Natomiast już teraz w mediach wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski stwierdza, że ma co do tego wątpliwości. Uważa, że lepiej zachęcać niż nakazywać.

Oczywiście decyzja wałbrzyskich radnych (22 było za, 3 przeciw) wywołała wiele dyskusji i oburzyła ruchy antycovidowców i antyszczepionkowców. Do tego stopnia, że ponoć profil prezydenta Wałbrzycha na kilka dni znikł z portalu facebook.

A co o obowiązkowych szczepieniach sądzą starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski i burmistrz Dzierżoniowa, największego miasta w powiecie, Dariusz Kucharski?

Jako starosta wielokrotnie zachęcałem mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do zaszczepienia się przeciwko covid-19. Włączyłem się do kampanii promującej szczepienia ponieważ uważam, że warto to zrobić w trosce o zdrowie własne, swojej rodziny i wszystkich osób, z którymi mamy kontakt. Jednocześnie jednak nie jestem zwolennikiem pomysłu wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw covid-19. Sam osobiście skorzystałem z możliwości zaszczepienia, ale z pewnością nie chciałbym nikogo zmuszać do przyjęcia szczepionki. Uważam bowiem, że w tej kwestii każdy powinien mieć możliwość podjęcia samodzielnej decyzji – stwierdza starosta.

Podobnie zwolennikiem szczepień jest burmistrz Dzierżoniowa: – Jestem zwolennikiem szczepień na covid-19, ale uważam, że w obecnym systemie prawnym to indywidualna decyzja każdego mieszkańca. Uchwałami rady mamy poprawiać życie w Dzierżoniowie i rozwijać miasto, a nie decydować za kogoś o zdrowiu i sposobie na życie. Poza tym ta „wałbrzyska” uchwała ma raczej symboliczny charakter, bo w jaki sposób te zapisy będą realizowane? Mieszkańców prosiłbym tylko, aby rozważając kwestię za czy przeciw szczepieniu bazowali na informacjach i opiniach specjalistów – podkreśla.

 

Przeczytaj komentarze (52)

Komentarze (52)

Kobra piątek, 21.05.2021 07:13
Przekazujemy Państwu I część opinii prawnej dotyczącej eksperymentalnej szczepionki.

Przepisy odnoszące się do eksperymentów medycznych na ludziach uregulowane zostały m.in. w następujących aktach prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw RP:

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietna 1997r. (Dz. U. z 2009r., Nr 114, poz. 946);

– Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r., poz. 514, 567, 1291, 1493, 2112

W Konstytucji RP, w art. 39, wprowadzono zakaz przeprowadzania eksperymentów medycznych, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Przepis ten znajduje zastosowanie w stosunku o każdej osoby, a więc nie tylko obywatela RP ale i każdego cudzoziemca jak i bezpaństwowca, przebywającego na terytorium RP. Art. 39 Konstytucji RP stanowi:

„Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

Szczegółowe przepisy regulujące eksperyment medyczny znajdują się w Rozdziale 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Niniejsza opinia uwzględnia nowelizację przepisów Rozdziału 4 (w zakresie eksperymentów medycznych), wprowadzoną ustawą z dnia 16 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

„1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.”
Pierwszy rodzaj eksperymentu medycznego, tj. eksperyment leczniczy ma charakter terapeutyczny, drugi natomiast, tj. eksperyment badawczy ma charakter przede wszystkim naukowo-poznawczy.

2.1. Eksperyment leczniczy.

Definicję eksperymentu leczniczego (jest to jeden z rodzajów eksperymentu medycznego) oraz cel takiego eksperymentu zawarto w art. 21 ust. 2 zd. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym:

eksperyment leczniczy to: działania podjęte w stosunku do człowieka polegające na wprowadzeniu nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych,

cel eksperymentu leczniczego to: osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.

Istotą eksperymentu leczniczego jest więc zastosowanie metody nowej albo tylko częściowo wypróbowanej. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie zawiera definicji legalnej pojęcia „metoda” (definicja legalna to taka, która zawarta jest w przepisie prawnym i wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia na użytek danego aktu normatywnego). W związku z tym oraz mając na uwadze brzmienie art. 27 zd. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym: „w Rzeczpospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski” należy przyjąć (co do zasady), iż pojęcia (zwroty) użyte w w/w ustawie, które nie zawierają definicji legalnej, powinny mieć znaczenie zgodne z pojęciami zawartymi w słowniku języka polskiego. I tak według Słownika języka polskiego PWN „metoda” zdefiniowana została jako: „ świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.” Idąc dalej, za Encyklopedią PWN, pojęcie „metoda” można zdefiniować jako: „zespół czynności i środków zastosowanych w określony sposób do osiągnięcia określonego celu.” Wydaje się, iż zaproponowany sposób szczepień na COVID-19, w odniesieniu do każdej osoby, jest zespołem czynności i środków zastosowanych w określony sposób prowadzących do zamierzonego celu. Planowane działania to metoda, o której mowa w art. 21 ust. 2 zd. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Świadczą o tym m.in. takie okoliczności jak:

zabieg polegający na naruszeniu tkanki ciała i wprowadzenie bezpośrednio do krwioobiegu w organizmie ludzkim konkretnego preparatu – zespół czynności zastosowany w określony sposób,
wykorzystanie do powyższego zabiegu określonych wyrobów medycznych (strzykawki, igły) oraz określonego preparatu (szczepionki) – zastosowany środek,
wykonanie powyższych zabiegów zgodnie z ustalonym harmonogramem (podwójna dawka w okresie 21 dni) – określony sposób,
cel określony w Narodowym Programie Szczepień (cytowany w opisie stanu faktycznego) oraz cel określony przez producenta preparatu – zamierzony cel.
W dalszej kolejności należy przejść do rozważenia czy powyższa metoda spełnia kryteria metody nowej albo tylko częściowo wypróbowanej. Do oceny należy posłużyć się wyłącznie oficjalnymi i sprawdzonymi informacjami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł (chociaż prawidłowa ocena co jest, a co nie, sprawdzoną i wiarygodną informacją pochodzącą z wiarygodnego źródła pozostaje pojęciem nieostrym i mogącym rodzić skrajne opinie, nie mniej jednak dla potrzeb niniejszej opinii niezbędne jest podjęcie próby ustalenia takich informacji). I tak, w oparciu o powszechnie dostępne informacje, można sformułować następujące twierdzenia:

Podano do publicznej wiadomości, iż rozpoznany został nowy, nieznany dotychczas rodzaj wirusa zdefiniowany jako SARS-CoV-2 (COVID-19),
dotychczas stosowane procedury medyczne dotyczące COVID-19, nie przewidywały stosowania szczepionek przeciw COVID-19,
z zaprezentowanego planu szczepień przeciwko COVID-19 oraz z informacji podanej przez Komisję Europejską wynika, że podana zostanie podwójna dawka tej samej szczepionki (pozostającej w fazie badań klinicznych) w bardzo krótkim okresie 21 dni (szczepionka praktycznie każdego z producentów w swoich założeniach zakłada dwie dawki w okresie 21 dni). Żaden z dotychczasowych programów szczepień nie przewidywał takiej procedury jako procedury standardowej. Przykładowo można wskazać, iż w przypadku szczepienia na tzw. „grypę sezonową” podawana jest wyłącznie jedna dawka.
Nie zostały zakończone prace kliniczne nad żadną z warunkowo dopuszczanych szczepionek przeciw COVID-19. W „Strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19” Komisja Europejska wskazała, że: „Opracowanie szczepionki trwa zwykle ponad 10 lat. Wynika to z tego, że stworzenie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to bardzo złożony proces. Duża część potencjalnych szczepionek nie przechodzi pomyślnie badań klinicznych.” W związku z tym zaznaczono, że Komisja Europejska korzystać będzie ze specjalnej, przyspieszonej procedury warunkowego dopuszczania szczepionek do obrotu. Dzięki tej specjalnej procedurze warunkowo dopuszczone do obrotu mogą zostać szczepionki, co do których producent nie przedstawił pełnych danych i w stosunku do których badania kliniczne nie zostały zakończone. W oparciu o tę procedurę Komisja Europejska nie wymaga, aby producenci szczepionek przeciw COVID-19 przed uzyskaniem warunkowego pozwolenia przedkładali komplet niezbędnych informacji. Informacje te muszą być dostarczone w określonych terminach (nawet kilkuletnich). Przykładowo, producenta pierwszej warunkowo dopuszczonej szczepionki BioNTech i Pfizer zobowiązano do przedłożenia w przyszłości m.in. następujących (brakujących obecnie) danych (pozostałe brakujące dane wskazane zostały w Rozdziale II niniejszej opinii):
W terminie do lipca 2021 roku konieczne jest przekazanie przez producenta dodatkowych danych dotyczących warunkowo dopuszczonej szczepionki, w celu zapewnienia pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego – oznacza to, że Europejska Agencja Leków zatwierdziła, a Komisja Europejska warunkowo dopuściła do obrotu szczepionkę przeciw COVID-19 nie posiadając tak kluczowej informacji, jaką jest „pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego” (szczepionki). Wydaje się, iż jest to kluczowa informacja, niezbędna do podjęcia świadomej zgody na poddanie się zabiegowi szczepienia.
W terminie do grudnia 2023 roku konieczne jest przedłożenie przez producenta raportu końcowego z badania klinicznego, w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania warunkowo dopuszczonej do obrotu szczepionki na COVID-19. 24 – jest to kolejny wymóg potwierdzający, że prace nad szczepionką warunkowo dopuszczoną do obrotu pozostają nadal w toku, tj. w dalszym ciągu prowadzone są badania kliniczne zmierzające m.in. do ustalenia skuteczności preparatu oraz ewentualnych niepożądanych skutków ubocznych (w tym poważnych) mogących powstać w dłuższym terminie. Producent warunkowo dopuszczonej szczepionki otrzymał 3 lata na przedłożenie raportu końcowego z badania klinicznego.
Raport końcowy z badań klinicznych wydaje się tym bardziej pożądany, przed podjęciem świadomej decyzji o zgodzie na udział w szczepieniach, zważywszy m.in. na fakt, że w ramach „Strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19” podjęto decyzję o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów regulujących GMO w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19.” Zawieszenie przepisów o GMO uchwalone zostało w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1043 r. w sprawie prowadzenia badań klinicznych (…) Zrezygnowano m.in. z monitorowania wpływu GMO na organizm człowieka, zrezygnowano z oceny ryzyka GMO w szczepionkach dla zdrowia ludzkiego.

Szczególnie twierdzenia zawarte w lit. b-d, wydają się istotne z punktu widzenia analizy art. 21 ust. 2 zd. 1 ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. analizy czy zaproponowana metoda jest nowa albo tylko częściowo wypróbowana. Pomimo zaobserwowania wielu skrajnych, często nawzajem wykluczających się opinii odnoszących się do wirusa COVID-19, wydaje się ponad wszelką wątpliwość, iż poza sporem pozostaje twierdzenie, że dotychczas w ramach przyjętych procedur nie podejmowano szczepień przeciwko COVID-19. Nie stosowano podwójnych szczepień tą samą szczepionką (pozostającą w fazie badań klinicznych) w tak krótkim odstępie czasowym (21 dni). Nie prowadzono masowych szczepień całego społeczeństwa preparatami, w stosunku do których nie zakończono badań klinicznych. Nie stosowano szczepionek, które spełniają definicje organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO (i to jeszcze przed ukończeniem badań klinicznych), w stosunku do których zrezygnowano m.in. z prowadzenia monitoringu wpływu GMO na organizm człowieka. Oznacza to, że planowane zabiegi masowych szczepień całego dorosłego społeczeństwa, szczepionkami jedynie warunkowo i tymczasowo dopuszczonymi do obrotu są „metodą nową”, w zwalczaniu czy też profilaktyce przeciwko wirusowi COVID-19.

Powyższe pozwala uznać, iż szczepienia w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień, w świetle obowiązującego prawa, są eksperymentem medycznym (a dokładnie eksperymentem leczniczym), gdyż zaproponowane działania mają polegać na zastosowaniu nowych lub tylko częściowo sprawdzonych metod profilaktycznych (zabieg szczepienia przeciw COVID19 preparatem pozostającym w fazie badań klinicznych).

W dalszej kolejności należy rozważyć, jaki jest prawnie dopuszczalny cel eksperymentu leczniczego. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. art. 21 ust. 2 zd. 1 ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty. Celem tym jest, zgodnie z w/w przepisem, „osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.” Oznacza to, iż w eksperymencie leczniczym uczestniczyć może (za uprzednią zgodą) wyłącznie osoba chora, a eksperyment ten przeprowadzany jest wyłącznie w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia uczestnika biorącego udział w eksperymencie. Dodatkowo zgodnie z art. 21 ust. 2 zd. 2 ustawy zawodach lekarza i lekarza eksperyment leczniczy może być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.

W tym miejscu pojawia się istotny problem prawny w zakresie możliwości przeprowadzenia zaproponowanego Narodowego Programu Szczepień, który z założenia ma być programem masowych szczepień dorosłej części społeczeństwa. Proponowane szczepionki nie są lekiem – nie mają leczyć, a jedynie (według producentów) zapobiegać zachorowaniu w przyszłości. Oznacza to, iż szczepienia nie mają charakteru leczniczego, a jedynie profilaktyczny. Art. 21 ust. 2 ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty dopuszcza eksperyment leczniczy polegający na wprowadzeniu nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Wydaje się jednak, iż przeprowadzenie eksperymentu leczniczego w stosunku do wirusa COVID-19 będzie bardzo utrudniony czy wręcz niemożliwy. Skoro bowiem cyt. powyżej przepis dopuszcza udział w eksperymencie leczniczym jedynie osoby chorej, to w sytuacji gdy będą przeciwskazania medyczne do zaszczepienia osoby chorej (opinia nie rozstrzyga kwestii czy obniżenie odporności organizmu na skutek choroby wywołanej wirusem COVID-19, umożliwia szczepienie takiej osoby), to po jej wyzdrowieniu nie będzie możliwości przeprowadzenia szczepienia, gdyż powyższy przepis nie dopuszcza możliwości przeprowadzania eksperymentu leczniczego na osobie, która już wyzdrowiała (nawet w zakresie stosowania metody profilaktycznej). Eksperyment leczniczy, w swoich założeniach jest, mówiąc kolokwialnie, ostatnią deską ratunku dla osoby chorej. Jeśli dotychczas stosowane metody profilaktyczne nie są skuteczne (choroba postępuje dalej) albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca, to dopiero wówczas można skorzystać z procedury eksperymentu leczniczego. Jeśli choroba ustanie, to odpada prawna możliwość przeprowadzenia eksperymentu leczniczego, gdyż w świetle obowiązującego prawe nie jest to dopuszczalne.

Wydaje się, iż stosowanie nowej metody profilaktycznej w eksperymencie leczniczym, możliwe będzie jedynie w przypadku długotrwałych/przewlekłych chorób. Zastosowanie takiej metody (w ramach eksperymentu leczniczego),w stosunku do osoby przewlekle chorej, może znajdować swoje uzasadnienie, gdyż osoba taka może oczekiwać, że np. po zastosowaniu nowej metody profilaktycznej w przyszłości objawy przewlekłej choroby nie nasilą się.

Powyższe oznacza, iż brak podstaw prawnych do przeprowadzenia Narodowe Programu Szczepień przeciw COVID-19, który z założenia ma być programem masowych szczepień (w skali do tej pory niespotykanej) dorosłej części społeczeństwa. Program ten przewiduje szczepienia także – a może przede wszystkim – osób zdrowych

(brak informacji o wyłączeniu tej kategorii osób z programu szczepień), a to w świetle powyższych okoliczności jest niedopuszczalne. Szczepionki wykorzystywane w tzw. Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 pozostają w fazie badań klinicznych i nieznany jest ich stopień bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ewentualnych, mogących wystąpić w późniejszym czasie, poważnych skutków ubocznych. Ponadto na czas badań nad tymi szczepionkami zawieszono przepisy odnoszące się do organizmów zmodyfikowanych genetycznie GMO, w tym przepisy, które regulują badania, obrót i wprowadzanie ich do organizmu człowieka. Zrezygnowano przy tym z monitorowania wpływu GMO na organizm człowieka, zrezygnowano z oceny ryzyka GMO w szczepionkach dla zdrowia ludzkiego. Producenci warunkowo i tymczasowo dopuszczonych szczepionek przeciw

COVID-19, uzyskują warunkowe pozwolenie, bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego (mogą to uzupełnić w późniejszym czasie, już po zastosowaniu szczepionek u ludzi), a więc zastosowanie takich szczepionek u ludzi, w świetle obowiązującego prawa, zawsze należy kwalifikować jako eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach (eksperyment leczniczy).
GOLO piątek, 21.05.2021 11:51
Cholerna presja jest na te szczepionki , ciekawe dla czego .Szybko i jak najwięcej szczepić bez względu na skutki uboczne , bo te nie ma wątpliwości że są . Dużo i jak najszybciej Dużo, Dużo, Dużo i jak najszybciej zanim bydło się zorientuje o co w tym wszystkim chodzi
sobota, 15.05.2021 14:48
można obliczyć ryzyko jakie podejmują świadomie nieszczepieni i doliczyć dodatkowe opłaty zdrowotne ,ban na część praw publicznych ,dopłaty covidove w przychodniach i dodatkowe prawo ułatwiające roszczenia odszkodowawcze od antyszczepów w razie rozsiewu wirusa ,takie restrykcje powinny wejść jak najszybciej, dodatkowa reedukacja też wskazana.
Lucek wtorek, 18.05.2021 15:57
Co jeszcze? Dopłaty ok ale niech idą z twojego konta, i ciebie powinno ograniczyć do maximum
Ok,ok poniedziałek, 17.05.2021 15:46
Sorry czy wszczepienie uszkodziło ci istotę szarą mózgu??Wygląda na to ze szczyepionka uszkodziła ci mózg..chciałes/as to masz to był twój wybór..innych do tego nie zmuszaj...ani nie krytykuj ze maja inne zdanie
poniedziałek, 17.05.2021 19:02
wasz wybór prawa do nieszczepienia się narusza moje bezpieczeństwo osobiste więc powinieneś zapłacić za komfort bycia zagrożeniem ,czego tu antyszczepy nie rozumiecie?
sobota, 15.05.2021 14:55
Jak się zaszczepiłes preparatem to czego się boisz? przecież się już nie zarazisz
sobota, 15.05.2021 15:28
zaszczepil sie bedzie dalej w masce smigal :)
sobota, 15.05.2021 19:31
i tu wychodzą właśnie braki w edukacji, jakiś chłopek roztropek przemyślał świat swoim malutkim rozumkiem i zanegował sens szczepień
sobota, 15.05.2021 21:44
Naziolu doły z wapnem dla niezaszczepionych też zaproponujesz?
niedziela, 16.05.2021 19:51
nie, tylko kary finansowo- społeczne ,głupotę trzeba piętnować.
Zgred poniedziałek, 17.05.2021 23:42
A czy pomyślałeś o tych którzy nie mogą się szczepić ze względu na stan zdrowia.
-666 niedziela, 16.05.2021 01:57
Przypominam że najwscześniej wprowadzona szczepionka (Pfizer) zakończy
badania kliniczne w grudniu 2023 roku. Więc formalnie przyjmuje się szczepionkę
w ramach eksperymentu medycznego. Jeśli ktoś jest ubezpieczony
na wypadek choroby to w przypadku dostania powikłań poszczepiennych żaden
ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania bo nie należy się odszkodowanie za
skutki uboczne preparatu eksperymentalnego. Ci co chcą karać za brak szczepienia są
podwójnie durni bo 1. preparat jest eksperymentalny więc może być niebezpieczny,
2. szczepienie nie chroni przed zarażeniem i przenoszeniem lecz tylko wyłocznie
chroni od ciężkiego przebiegu choroby. To chroni też jest pod znakiem zapytania
bo już wiadomo że prawdopodobnie będzie 3 dawka a to oznacza że 2 dawki nie chronią.
niedziela, 16.05.2021 19:57
odporność stadne to około 80% społeczeństwa musi być zaszczepiona więc tylko obowiązek wchodzi w grę ,tak było z gruźlicą, polio ,ospą ,odrą, pospólstwo jest zbyt głupie żeby to zrozumieć ,tylko nakaz to ureguluje.
ccccc poniedziałek, 17.05.2021 00:17
Głupich nie sieją głupi się rodzą. Życzę ci zdrowia.
Mateo sobota, 15.05.2021 07:47
http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/1
61714,naczelny-kat-swiata-kill-gates-i-j
ego-dokonania A tu jak reagują ludzie na zamordyzm masoński np.w Kanadzie.
Ray poniedziałek, 17.05.2021 15:38
https://gloria.tv/post/4B9TnJWvbViH3ggYF
zui71fF2...tak powinno być w Polsce
sobota, 15.05.2021 08:00
Nikomu nie przyszło nawet na myśl, że jedynym rozwiązaniem jest bunt socjalny, odsunięcie rządzących psychopatów od władzy i udekorowanie nimi ulicznych latarni wielkich zachodnich metropolii.
Babajaga poniedziałek, 17.05.2021 23:44
Debilna postawa nauka.
X-Ray poniedziałek, 17.05.2021 15:36
Jak by nie było nadal istnieje Konstytucja RP..i Ustawy Norymberskie ..a w nich zakaz przymusu do eksperymentów medycznych.Dziwię się ze prezydent Wałbrzycha jeszcze chodzi na wolności..łamie świadomie wiele traktatów międzynarodowych..i Konstytucję RP..on i jego,,rada,,
xxxxx poniedziałek, 17.05.2021 00:23
Nie szczepię się, bo jestem zdrowa a za wasze szczepienia zapłaciłam swoimi podatkami. Płacę je od 30 lat. Płacę również składki zdrowotne.
Nie choruję, bo prowadzę zdrowy tryb życia i uprawiam sport. Gdzie są moje pieniądze ze składek? Oddajcie, to w razie jak mnie który z was zaszczepionych zarazi( tak. tak wy w dalszym ciągu możecie zarażać i być zarażonymi) będę miała na super leczenie. Życzę wszystkim takiego zdrowia jak moje.
poniedziałek, 17.05.2021 08:40
Niestety w tym kraju przedmioty są lepiej traktowane niż ludzie (patrz ubezpieczenia samochodów lub dobytku - nie ma szkody przyznają zniżkę) . Składka zdrowotna ma jeden kierunek - nie wiem czemu ciągle w górę.
niedziela, 16.05.2021 20:16
rekomendowane wyścigi do grobu - przecież to nie jest żadna szczepionka tylko eksperyment medyczny - a jest tylko po to,żeby ludzie nie zwariowali - ten wyścig będzie postepował stopniowo, powoli ale z "dobrymi wynikami" i to to w tym wszystkim chodzi ...o biznesie w tek kwestii to każdy pewnie wie - KTO i DLACZEGO!
sobota, 15.05.2021 09:32
Szczepionka ma dawać odporność ale przebycie choroby w naturalny sposób już nie, chociaż w szczepionce jest odtworzone sztucznie rna prawdziwego wirusa. To się nie trzyma kupy!!!
Grr niedziela, 16.05.2021 02:56
Moje dziecko dostało "odporność," uaktywniła" nowotwór ... Brawo oni a dodam że nie jestem ogólnie antyszczepieniowcem
autor sobota, 15.05.2021 10:56
A kto powiedzial,ze przebycie choroby nie daje odpornosci???Daje ale tez jak szczepionka na jakis okres czasu-kilka miesiecy?kilka tyodni? Nikt ,nigdy nie powiedzial ze przebycie choroby nie daje odpornosci.
sobota, 15.05.2021 15:33
Czyli trzeba się szczepić co 4 miesiące czy chorować?
sobota, 15.05.2021 16:52
Lepiej na to dziadostwo nie zachorować. Drugi miesiąc mija a ja nadal mam powikłania neurologiczne. Bóle na ciele że wytrzymać się nie da nawet środki przeciwbólowe nie działają. Zmęczenie, duszności i problemy z koncentracją też niefajne.
sobota, 15.05.2021 17:27
A co daje szczepionka dla tych którzy już przebyli covid?
sobota, 15.05.2021 23:12
Chyba że wiesz lepiej i wolisz słuchać madroglupch wypowiedzi z internetu ludzi co zamiast mózgu mają pustostan.
sobota, 15.05.2021 23:07
Zapytaj lekarza
Polak sobota, 15.05.2021 17:07
Co jak Burmistrz nie potrafi zmobilizować swojej administracji zachęcić do szczepień
sobota, 15.05.2021 17:28
i ma racje ! co to da ???????? Wirusa juz nie ma od dzis zniknoł o 24.00 w nocy
Wypad z kraju. sobota, 15.05.2021 17:00
Z pewnością już powstała lista do odstrzału takich osób, lepiej niech odszczeka swoje brednie, może wtedy ludzie o tym zapomną.
sobota, 15.05.2021 10:39
W dzisiejszym świecie wszystko musi być sztucznie wywołane, bo organizm ludzki jest śmietnikiem i wrakiem.
sobota, 15.05.2021 09:51
te szczepionki to jeden wielki biznes nie będzie chętnych staną się obowiązkowe, bo biznes stanie w miejscu nie trzeba długo myśleć żeby to widzieć wielkie firmy się bogacą na ludzkich nieszczęściu za chwilę się okaże że będzie nowa szczepionka na nowy wariant wirusa i biznes kręci się dalej proste
Mateo sobota, 15.05.2021 07:56
Firma PFIZER podaje w swojem opisie
8.3.5.3.Occupational Exposure. Że osoby zaszczepione emitują covid i zarazają nie zaszczepionych.
To jaki to ma teraz związek za zdjęciem namordników jak mówią 35% jest zaszczepionych.?Czy nie będzie tak że niezaszczepieni będż teraz ze strachu sami namordniki nisić bez rozkazu?
Yg sobota, 15.05.2021 08:23
Hah ale będą jaja. Ci co się teraz śmieją z zamordnikow sami z własnej woli je założą, z obawy przed zaszczepionymi.
Mateo sobota, 15.05.2021 07:21
No i burmistrz Wałbrzycha prosi o ochronę policji całodobowo.Tak Wałbrzyszanie chcą wyrazić swoje zadowolenie z jego inicjatywy że boi się że go tak uściskają aż mu tchu braknie.No i pozostałych radnych też powinni uściskać serdecznie.Ta paranoja COVid jedno dobre co pokazała,to stosunek "Wybranych" do NARODU.Już nigdy ze strachu nie pokażą się publicznie.Bo bez ochrony cali nie wrócą do koryta.
sobota, 15.05.2021 07:37
Chciał ludziom pomóc.
sobota, 15.05.2021 07:40
Pomóc ? hahahahahaha chciał "wyjść przed szereg" i być "świętszy od Papieża"
sobota, 15.05.2021 07:26
Kolejne stany w USA odrzucają nie tylko lockdown i maseczki, ale również tzw. paszporty szczepionkowe. Najpierw gubernatorzy Teksasu i Florydy, Greg Abbott i Ron DeSantis, wydali dekrety nie zezwalające na przepisy, które wymagałyby od obywateli okazania dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 przed otrzymaniem usługi lub produktu. Potem dołączyły do nich Montana, Indiana i Iowa, a teraz Wyoming. Do takich samych decyzji przymierzają się już kolejne stany, m.in. Nebraska, Missouri, czy Ohio.
To stanowcze i jednoznaczne NIE dla segregacji sanitarne.
sobota, 15.05.2021 07:31
Pandemia jest władzy na rękę. Zniewolą ludzi ile się da
sobota, 15.05.2021 07:41
Ludzie na to nie pozwolą na pewno
sobota, 15.05.2021 06:56
Nie rozumiem, czego się boją osoby które się zaszczepiły? co ich interesuje 4 - 5 -6 Fala ? skoro są zaszczepione? I co ich obchodzi to kto nie jest zaszczepiony? ważne że Ci co są zaszczepieni czują się bezpiecznie, więc co ich reszta obchodzi?
sobota, 15.05.2021 07:18
Niech noszą maseczki, stosują odstęp i dezynfekcję
sobota, 15.05.2021 07:22
Kolejnego lokdownu
sobota, 15.05.2021 07:42
Lokdown zależy od widzimisie rządu, a nie od kreatywnej statystyki
sobota, 15.05.2021 06:12
Należy zdecydowanie zakazać szczepień ! Polacy naród przekorny jak żaden inny natychmiast ruszy do punktów szczepień. Najlepszą reklamą szczepień było zaszczepienie na początku akcji kilku osób poza kolejnością- Janda i nie pamiętam kto jeszcze. Starsze pokolenie natychmiast ruszyło po swoje. W tych szczepionkowych akacjach najwyraźniej brakuje rad socjologów czy psychologów.
sobota, 15.05.2021 07:15
Powinni przy szczepieniu dawać czekoladę, tak przy oddawaniu krwi
sobota, 15.05.2021 07:20
Nawet trzy!
sobota, 15.05.2021 07:27
Jeśli coś jest za darmo to na pewno nie jest dla twojego dobra. Jeśli coś dają to po to, by odebrać jeszcze więcej. Proste