Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

środa, 4.5.2022 11:29 1925

Pieszyce, 04.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 w związku z art.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pieszycach

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY


wymiar czasu pracy –  3/4 etatu

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę
w księgowości,
3) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289.)

II. Wymagania dodatkowe:
1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
2. Zdolność do podejmowania działań mediatorskich.
3. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
4. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
5. Znajomość:
1) zagadnień rachunkowości budżetowej,
2) przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) przepisów oświatowych i samorządowych,
4) przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS,
5) przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
6) przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,
7) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowych i płacowych.
6. Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
Obsługa finansowa Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach, w tym w szczególności;

1. Prowadzenie rachunkowości jednostek.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych.
5. Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.
6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
7. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
8. Bezpośrednie nadzorowanie pracy intendenta.

9. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, wydanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach, które na mocy prawa i przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy:
3/4 etatu (30 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
W ramach zatrudnienia obsługa księgowa i płacowa Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach.
Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Przedszkola Publicznego Nr 2
w Pieszycach. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym. Praca w wymuszonej pozycji ciała, siedząca. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pieszycach w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu wyniósł mniej niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę (zał. nr 1).
4. Potwierdzone z zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I ust. 4, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289).
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
9. Podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego oraz że przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej swoich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

10. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO].

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach, ul. Piotra Własta 17 (u dyrektora placówki),
lub pocztą na adres : Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pieszycach, 58-250 Pieszyce ul. Piotra Własta 17, w terminie do dnia: 18 maja 2022 r. do godziny 14.00. 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”.

WAŻNE:

1. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
2. Brak podpisu kandydata w CV, wymaganych oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.
3. Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach naboru, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie ofert i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.
4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać codziennie telefonicznie pod numerem 74 300 3766 w godzinach od 10.00 do 12.00 bezpośrednio u dyrektora placówki.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru zostanie podana :
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej przedszkolekonopnicka.bip.gov.pl
- na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 2 www.pp2pieszyce.pl
- na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach
- na stronie BIP Urzędu Miasta w Pieszycach bip.gmpieszyce.finn.pl


Barbara Pryczek
 Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2
w Pieszycach

ZAŁĄCZNIK 1: Kwestionariusz osobowy
ZAŁĄCZNIK 2: Klauzula informacyjna

 

 

 

Pieszyce, 04.05.2022 r.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 w związku z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Regulaminunaboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach

 
I. Wymagania niezbędne kandydata:

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:

1)   ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2)   ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3)   jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4)   posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.

5.  Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 289 z późn. zm.).

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 2. Zdolność do podejmowania działań mediatorskich.
 3. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
 4. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 5. Niezbędna znajomość:

1)   zagadnień rachunkowości budżetowej,

2)   przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3)   przepisów samorządowych,

4)   przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS,

5)   przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,

6)   znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych i płacowych.

6. Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1.  Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 

4.  Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.

5.  Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.

6.  Nadzór nad zamówieniami publicznymi.

7.  Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

8. Nadzorowanie pracy intendenta w zakresie gospodarki pieniężnej/ naliczeń.

 

IV. Warunki pracy:

1. ¼ etatu (10 godzin tygodniowo).

2. Zatrudnienie na czas określony z możliwością  uzyskania umowy na czas nieokreślony.

3. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku, w którym znajduje się Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach.

4. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym.

5. Praca w wymuszonej pozycji ciała, siedząca.

6. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze,
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,
 5. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 6. poświadczone za zgodność z oryginałem inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach),
 7. oświadczenia kandydata:
  1. o nieposzlakowanej opinii,
  2. o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  3. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub karno-skarbowe i przestępstwa popełnione umyślne,
  5. o braku prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 289 z późn. zm.)
  6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko oraz że przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej swoich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) do celów rekrutacyjnych.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach ul. P. Własta 17  lub pocztą na adres Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach ul. P. Własta 17 58-250 Pieszyce, w terminie do dnia: 18 maja 2022 r. do godziny 1400.

Oferty z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu komórkowego należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje ws. konkursu, można uzyskać codziennie w godzinach od 900 do 1400
u dyrektora placówki pod numerem 74 303 00 66.

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru zostanie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce oraz Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach.

 

 

Małgorzata Siwiec
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1
w Pieszycach

Pobierz klauzulę informacyjną

Pobierz kwestionariusz osobowy