komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 23 stycznia 2021

Ildefonsa, Rajmunda

NABÓR na stanowisko pielęgniarki w żłobku

piątek, 8.1.2021 12:46 , odsłony: 793
kategorie artykułu:

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1)          stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

2)          stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi

3)          obserwowanie dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia,

4)          wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka, zawiadamianie rodziców,

5)          udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

6)          utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek lub porad,

7)          kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka,

8)          prowadzenie wymaganej dokumentacji,

9)          prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci,

10)       współudział w planowaniu jadłospisu,

11)      czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie, pomaganie przy spożywaniu posiłków,

12)      prowadzenie apteczki,

13)      kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,

14)      wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,

15)      zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych  dzieci,

16)      wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, utrwalanie przy  okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie,

17)      pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi,

18)      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

19)      organizowanie  zabaw i spacerów na świeżym powietrzu,

20)      w przypadku  wystąpienia objawów chorobowych u dziecka zawiadamianie rodziców.

21)      w sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.

22)      zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka,

23)      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.

 

 1. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne:

1)        Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie:  pielęgniarka, położna oraz prawo wykonywania zawodu lub położnej

Wymagania pożądane:

1)       umiejętność pracy w zespole,

2)       zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,

3)       umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami,

4)       umiejętności organizacyjne,

5)       odporność na stres

 

 1. Cechy osobowości:

1)          odpowiedzialność,

2)          lojalność,

3)          kreatywność

4)          sumienność

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat lub ½ etatu
 3. Czas pracy równoważny
 4. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie
 5. Umowa o pracę na okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 • Oświadczenie kandydata, że  nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 •  Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko -pielęgniarka”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w grudniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

                                                                                                                                                                    Iwona Życińska
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1
w Dzierżoniowie

 

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
środa, 20.1.2021 13:58
piątek, 12.2.2016 22:24
piątek, 15.1.2021 12:55
środa, 13.1.2021 10:33
poniedziałek, 11.1.2021 15:18
poniedziałek, 14.12.2020 12:00
czwartek, 7.1.2021 14:59
wtorek, 5.1.2021 19:13
wtorek, 5.1.2021 12:24
czwartek, 31.12.2020 10:31
sobota, 1.9.2018 14:25
sobota, 9.5.2020 12:12
wtorek, 21.7.2020 09:07
środa, 11.5.2016 10:11
piątek, 30.1.2015 22:45
sobota, 7.1.2017 13:54
poniedziałek, 5.1.2015 13:08
poniedziałek, 5.1.2015 12:42
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny