Ogłoszenie o naborze - PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA w Żłobku Miejskim Nr 1 w Pieszycach

poniedziałek, 1.8.2022 11:19 671

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO:

PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W PIESZYCACH

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ

w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach przy ul. Piotra Własta 17 w Pieszycach:

 I. Wymagania niezbędne:

Kandydatka:

 1. posiada wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 poz. 562 ze zm.),
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 1. ma nieposzlakowaną opinię,
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 1. jest niekarana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub karno-skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona oni ograniczona,
 1. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 1. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobry kontakt z dziećmi,
 1. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,
 1. rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3,
 1. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 1. umiejętność pracy w zespole,
 1. umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,
 1. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,
 1. umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 1. wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
 1. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 1. organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku,
 1. współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 1. realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,
 1. prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

IV. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat (½ etatu pielęgniarki, ½ etatu opiekunki dziecięcej),
 1. miejsce pracy: Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach ul. P. Własta 17 58-250 Pieszyce,
 1. termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2022 r.,
 1. pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

V. Wymagane dokumenty (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 1. życiorys (CV),
 1. list motywacyjny,
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach),
 1. oświadczenia kandydata:

a) o nieposzlakowanej opinii,
b) o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
c) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
e) o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub karno-skarbowe i przestępstwa popełnione umyślne,
f) o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
g) o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
h) o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
i) rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać na adres: Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach ul. P. Własta 17 58-250 Pieszyce lub złożyć je w siedzibie żłobka z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pielęgniarki/ położnej w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach” w terminie:

do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godziny 9:00.

Oferty niekompletne, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Małgorzata Siwiec

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach

Załączniki do pobrania:

1. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, dotycząca ochrony danych osobowych - Pobierz

2. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia  - Kwestionariusz

3. Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie