Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń i samochodów

wtorek, 18.1.2022 10:45 3211

Ogłoszenie

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o. o. w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń technicznych oraz samochodów osobowych

L.p.

Nazwa sprzętu

Rok
produkcji

Cena
wywoławcza
[zł]

Wadium

Numer fabryczny/
rejestracyjny

 

Miejsce
postoju

1.

Kompletne koło z felgą stalową wymiaru 270/95R44 Taurus – 2 szt.

2010

1 850,00

180,00

-

Gilów

2.

Kompletne koło z felgą stalową wymiaru 11.2R28 Taurus – 2 szt.

2010

610,00

60,00

-

Gilów

3.

Ładowacz czołowy TUR 4 (Ursus)

1988

210,00

20,00

-

Gilów

4.

Kombajn zbożowy z hederem i stołem do rzepaku New Holland CX8070

2008

233 000,00

23 300,00

301632011

Gilów

5.

Brona talerzowa DAL-BO AXR-H 500

2007

23 900,00

2 400,00

71055

Gilów

6.

Ciągnik rolniczy Ursus 914

1988

12 100,00

1 200,00

DDZM937

Gilów

7.

Przyczepa wywrotka trójstronna Sanok D-55/01

1989

1 850,00

180,00

DDZ46WY

Gilów

8.

Przyczepa wywrotka trójstronna Sanok D-47B

1977

1 650,00

160,00

DDZ84NP

Gilów

9.

Przetrząsacz do traw KRONE KWT 7, 70/6x7

2007

13 000,00

1 300,00

732030

Gilów


Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w godzinach 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Informacje na temat sprzedawanych maszyn i warunkach przetargu można uzyskać pod numerami telefonów 509 568 243 oraz 885 214 555.

 1. Oferty należy składać osobiście lub wysyłać na adres Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 13ºº. Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do biura Spółki.
 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa”.
 1. Wadium w walucie polskiej w wysokości określonej w ogłoszeniu, osobno na każdą pozycję, należy wpłacić nie później niż do 28.01.2022 r. na rachunek bankowy nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub gotówką w kasie spółki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Spółki.
 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
  a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, siedziba i adres, telefon, status prawny),
  b) oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
  c) określenie przedmiotu zakupu,
  d) oferowaną cenę nabycia – wyrażoną w złotych polskich i warunki jej zapłaty,
  e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu,
  f) dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022 r. o godz. 11ºº.
 1. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu wymienionych maszyn i urządzeń bez podania przyczyn.