PRACA - Doradca Klienta

środa, 12.1.2022 00:00 995

BS miniaturkaKim jesteśmy: Lokalnym Bankiem z Centralą w Dzierżoniowie, z ponad 70 letnim doświadczeniem a głównym terenem działania jest powiat dzierżoniowski. Relacyjny charakter Banku sprawia, że tworzymy przyjazne, wiarygodne i wspierające środowisko pracy dla Naszych Pracowników tak, aby oni w kontakcie z Klientem mogli realizować wartości naszego Banku - partnerstwo, współpracę i zaufanie. 

W związku ze stałym rozwojem Banku poszukujemy kandydatów na stanowisko

Doradca Klienta

Miejsce pracy: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna

Czym będziesz się zajmować:

 • Kompleksową obsługą Klientów,
 • Doradztwem w zakresie produktów i usług bankowych,
 • Realizacją transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • Zapewnieniem wysokiej jakości obsługi Klientów.

Twoimi atutami na tym stanowisku będą:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z Klientami,
 • Odpowiedzialność, uczciwość, dokładność i lojalność,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia,
 • Pakiet szkoleń przygotowujących do objęcia stanowiska,
 • Pracę w organizacji, gdzie podstawowymi wartościami jest współpraca, zaufanie, lojalność,
 • Przystąpienie do bankowego, atrakcyjnego funduszu emerytalnego, gdzie składkę opłaca tylko pracodawca,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie do dnia 25.01.2022 r. CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.” 

adres : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

email: centrala@bsdzierzoniow.pl

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: centrala@bsdzierzoniow.pl, telefonicznie: 74 831 29 10, pisemnie: ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsdzierzoniow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kategorie danych

Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

1)     dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego),

2)     dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail),

3)     dane o przebiegu zatrudnienia i inne niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Źródło danych

Pani/Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana, od podmiotów pośredniczących w procesie rekrutacji.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

1)     przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,

2)     statystycznych i raportowania wewnętrznego.

Okres przez który dane będą przechowywane

1)     przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa,

2)     w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W ramach realizacji umowy Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG  lub do organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji.