PRACA - Kierownik Działu Technicznego - Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych

wtorek, 26.10.2021 09:36 730

.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 13

58-210 Łagiewniki

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO – SPECJALISTA DS. WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo).
 2. Wymagany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, preferowane w dziale wod-kan.
 3. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office, Norma.
 4. Umiejętność odczytywania projektów budowlanych, wykonawczych, umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych, specyfikacji technicznych.
 5. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 6. Umiejętność organizacji czasu pracy, odpowiedzialność i sumienność.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
 8. Odporność na stres i presję czasu.
 9. Odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność.
 10. Prawo jazdy kat. B.
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 12. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: prawo zamówień publicznych, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane.

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 1. Organizowanie pracy oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem działu technicznego w zakresie: oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, świadczonych usług ogólnobudowlanych, utrzymania budynków i terenów zielonych, letniego i zimowego utrzymania dróg oraz administrowanie cmentarzami komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Łagiewniki.
 2. Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych
 3. Organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii kanalizacyjnych i wodociągowych
 4. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod –kan.
 5. Uzgadnianie dokumentacji projektowej wod-kan, oraz prowadzenie odbioru przyłączy wod-kan.
 6. Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji remontów maszyn, urządzeń, obiektów i sprzętu.
 7. Przygotowywanie planów modernizacji i konserwacji obiektów, sieci i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.
 8. Organizacja i nadzór robót zleconych. 
 9. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.
 10. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników podległych
 11. Nadzór nad gospodarką transportowo-sprzętową Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach.

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Atrakcyjne warunki finansowe.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres

sekretariat@zuk-lagiewniki.pl do dnia 15.11.2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WAŻNE!!

Prosimy o zawarcie i podpisanie klauzuli o treści:

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego CV przez okres 6 miesięcy przez Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach z siedzibą ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki w celach związanych z przyszłymi rekrutacjami.

………………………………………….
Podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach z siedzibą ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki.
Z administratorem mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: pisemnie – iod@bodo24.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
- Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
- właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Zakładu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie dane osobowe osób fizycznych, które biorą udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługujące prawa:
- prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
- w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych; w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
- w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;
- w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
- prawo do wycofania zgody;
- jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

………………………………………….
Podpis kandydata