komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 22 września 2020

Tomasza, Maurycego

PRACA - Opiekun

poniedziałek, 3.8.2020 18:29 , odsłony: 880
kategorie artykułu:

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – OPIEKUN

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,
 2. wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,
 3. zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych psychospołecznych dzieci,
 4. wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie). Utrwalanie przy okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie.
 5. Czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków.
 6. Prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój dziecka we wszystkich obszarach sfer rozwojowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem miesięcznym w rozbiciu na tygodnie.
 7. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 8. Organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
 9. Zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.
 10. Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
 11. Obserwowanie stanu zdrowia dzieci, zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci. W razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy.
 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka opiekunka natychmiast zawiadamia rodzica o pogorszonym stanie zdrowia.
 13. W sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.
 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.
 15. Zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

       Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 3. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust.3 pkt 2 lit.a nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

      Wymagania pożądane:

 1. zdolności plastyczne i muzyczne,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy
 4. umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami
 5. umiejętność pracy zespołowej,
 6. umiejętności organizacyjne

 

III. Cechy osobowości:

 1. odpowiedzialność,
 2. lojalność,
 3. kreatywność
 4. sumienność

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Czas pracy równoważny
 3. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
 1. Umowa o pracę na zastępstwo

 

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 • Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko - opiekun”

 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2020 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w lipcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Dyrektor Żłobka

                                                                                                                                          Iwona Życińska

 

 

 

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
środa, 26.8.2020 09:18
piątek, 12.2.2016 22:24
sobota, 11.7.2020 00:00
środa, 2.9.2020 09:54
wtorek, 1.9.2020 12:17
wtorek, 25.8.2020 14:12
czwartek, 20.8.2020 10:57
czwartek, 13.8.2020 15:58
czwartek, 6.8.2020 11:11
wtorek, 21.7.2020 09:07
piątek, 3.7.2020 09:46
piątek, 29.5.2020 11:53
środa, 11.5.2016 10:11
piątek, 30.1.2015 22:45
sobota, 7.1.2017 13:54
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
HOTEL MIODOWY
Radiotaxi BIS
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Studio Językowe Status
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autorejestrowanie
Sprzęt rehabilitacyjny
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Mati Autogaz
Mati Autogaz
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Katrin salon kosmetyczny