komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

piątek, 3 lipca 2020

Jacka, Anatola

Praca w USC - nabór

wtorek, 16.7.2019 11:44 , komentarze: 0 , odsłony: 2629
kategorie artykułu:

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi urzędu stanu cywilnego. Sprawdź wymagania i niezbędne dokumenty.

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
1. Przygotowywanie projektów aktów stanu cywilnego, protokołów i zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń.
3. Wydawanie z upoważnienia kierownika USC zaświadczeń, postanowień i odpisów z aktów stanu cywilnego.
4. Wprowadzanie archiwalnych aktów stanu cywilnego do bazy komputerowej.
5. Porządkowanie dokumentacji w archiwum USC.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:
1. Wykształcenie: wyższe: prawo lub administracja.
2. Wymagany staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego
3. Wymagania pożądane:
a) znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) znajomość przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego,
c) znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
d) znajomość ustawy o ewidencji ludności,
e) znajomość ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
f) znajomość ustawy o dowodach osobistych,
g) umiejętność planowania i organizacji pracy,
h) umiejętność pracy w zespole,
i) umiejętność bezkonfliktowego działania,
j) umiejętności analizy sprawy i jej oceny,
k) umiejętność obsługi klientów,
l) wysoka kultura osobista,
m) umiejętność swobodnego i zrozumiałego wyrażania myśli (poprawność językowa i łatwość redagowania pism),
n) dobry stan zdrowia (praca w warunkach mogących wywoływać reakcje alergiczne).

III. Pożądane cechy osobowości:
odporność na stres, podzielność uwagi, opanowanie, systematyczność, skrupulatność, dyskrecja, cierpliwość, kreatywność, samodyscyplina.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunkiem dalszego zatrudnienia jest pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - wynagrodzenie dla stanowiska podinspektor:
a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania od X do XIV – w przedziale od 2 250 zł do 4 300 zł,
b) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy).

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:
1. Curriculum vitae,
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),
4. Kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
8. Kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2 i 3,
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.
11. Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko A

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2019 o godz. 14.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w czerwcu 2019 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

wczoraj, 12 godz temu
środa, 1.7.2020 17:42
środa, 1.7.2020 17:01
środa, 1.7.2020 10:43
środa, 1.7.2020 10:15
3
środa, 1.7.2020 09:55
środa, 1.7.2020 08:55
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec