Przetarg na sprzedaż garażu

czwartek, 2.12.2021 00:00 2342

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie os. Jasne 20 ogłasza nieograniczony przetarg w formie licytacji na zbycie prawa odrębnej własności garażu numer 20C o powierzchni 20,31m2 położonego w budynku os. Różane 46 w Dzierżoniowie.

Cena wywoławcza  licytowanego garażu wynosi 75 000 zł brutto.

Postąpienie licytacyjne nie może być mniejsze niż 10 % ceny wywoławczej.

Garaż można oglądać w dniu 13.12.2021r. Osoby chętne do oglądania powinny zgłosić się osobiście w pokoju nr 6 Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os.Jasne 20 lub telefonicznie tel. (74) 880-20-28 celem ustalenia  godziny oglądania garażu.

Składanie ofert do dnia 15.12.2021r. do godz. 09:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 11 w zaklejonych kopertach z napisem „Garaż numer 20C położony w budynku Os. Różane 46 ”.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – Sala Spółdzielczego Domu Kultury.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni. Wygrywający przetarg traci wadium, jeżeli w terminie 90 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie dopełni wszystkich formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesienia prawa odrębnej własności garażu.

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez  oferenta konto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.