komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 22 września 2020

Tomasza, Maurycego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium

poniedziałek, 10.8.2020 13:31 , komentarze: 0 , odsłony: 233
kategorie artykułu:

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, informuje o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną o Charakterze Socjalnym - Stypendium Szkolne. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:
•      zamieszkują na terenie Gminy Jaworzyna Śląska;
•      są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
•      pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

Świadczenia Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym są przyznawane na:

•      wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
•      wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa a art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy nw..

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

•      całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
•      pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
•      całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 nw. ustawy,
szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, domu studenta, lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce;
•      świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 nw. ustawy.

Dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia Pomocy Materialnej
o Charakterze Socjalnym są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów.
W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty
o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj.: za miesiąc sierpień 2020 r.:
•      zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o realizacji obowiązku nauki,
•      zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto);
•      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
•      oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
•      zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS;
•      w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł);
•      potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2020 r.;
•      w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek,
•      postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy  opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
•      pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;
•      w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony
o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę    dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

Do dochodu nie wlicza się:
•      jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
•      zasiłku celowego;
•      pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
•      przepisów o systemie oświaty;
•      wartości świadczenia w naturze;
•      świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
•      dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
•      świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn zm.). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

Miejsce oraz termin składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9 - sekretariat lub w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (za komisariatem Policji)  - pok. 12 (parter) w terminie tj.:
•      od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 roku - w przypadku uczniów;
•  do 15 października 2020 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9 (korytarz parter – przy sekretariacie) oraz w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (korytarz-parter).

Podstawa Prawna;

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty(t.j. Dz. U.  2020 r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami),
- Uchwała nr XLIII/24/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śląska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia09 września 2010 r., Nr 167 poz. 2548).
 

Załączniki:

 

Wasze komentarze

czwartek, 17.9.2020 15:06
czwartek, 17.9.2020 09:28
wtorek, 15.9.2020 10:37
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Panek car sharing
Panek car sharing
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra