Ślubowanie posłów z okręgu wałbrzyskiego

wtorek, 12.11.2019 12:32 2166 0

We wtorek, 12 listopada rozpoczęło się  pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. O godzinie 16 zainaugurowane zostanie posiedzenie Senatu. Wciąż nie ma pewności czy opozycja będzie miała większość.

sejm.gov.pl/archiwum

Do Sejmu z okręgu wałbrzyskiego weszli:

Tomasz Siemoniak KO

Katarzyna Mrzygłocka KO

Monika Wielichowska KO

Michał Dworczyk PiS

Wojciech Murdzek PiS

Ireneusz Zyska PiS

Marcin Gwóźdź PiS

Marek Dyduch Lewica

Senat: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska KO

ROZKŁAD MANDATÓW:

PiS: 235

KO: 134

Lewica: 49

PSL: 30

Konfederacja: 11

Niezrzeszony: 1

fot. fb posła Wojciecha Murdzka

Jakie obowiązki ma poseł?

Jednym z najważniejszych elementów działalności poselskiej jest udział w posiedzeniach Sejmu, które odbywają się w tzw. tygodniach posiedzeń. Jest to uprawnienie posła, ale również jego obowiązek wynikający z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz regulaminu Sejmu. Podczas posiedzenia poseł może brać udział w dyskusji w imieniu własnym, jak również klubu czy koła poselskiego, prezentując jego stanowisko. Może występować jako przedstawiciel wnioskodawców poselskiego czy też komisyjnego projektu ustawy, przedstawiając m.in. założenia projektu czy uzasadnienie proponowanych rozwiązań. Może też występować jako sprawozdawca komisji, referując prace w komisji. Poseł może zostać wyznaczony na sekretarza Sejmu, którego zadaniem jest wspieranie Marszałka Sejmu w prowadzeniu obrad. Obecność posła na posiedzeniu Sejmu potwierdzana jest podpisem na liście obecności, wykładanej każdego dnia posiedzenia na dwie godziny od momentu rozpoczęcia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach. Marszałek Sejmu zarządza obniżenie posłowi uposażenia i diety parlamentarnej za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności lub nie wzięcie udziału w danym dniu w więcej niż 1/5 głosowań.

Posłowie poza uczestniczeniem w obradach sejmowych pracują także w komisjach. Posiedzenia komisji odbywają się zarówno w czasie trwania debaty plenarnej, jak i w tygodniach poza posiedzeniami Sejmu. Udział w pracach komisji sejmowych to jeden z podstawowych obowiązków poselskich, a nieusprawiedliwiona nieobecność posła na posiedzeniach komisji skutkuje również karą finansową.

W ramach swej pracy parlamentarnej posłowie mogą podejmować indywidualne działania kontrolne. Wśród indywidualnych, poselskich form kontroli sejmowej można wyróżnić interpelacje i zapytania poselskie oraz pytania w sprawach bieżących. Interpelacje oraz zapytania poselskie posłowie mogą skierować w formie pisemnej do każdego członka Rady Ministrów.

Praca w okręgu wyborczym

Aktywność posła w okręgu wyborczym odnosi się przede wszystkim do jego pracy w biurze poselskim. Poseł może utworzyć jedno biuro poselskie, ale też, co zdarza się często, kilka filii biura w różnych miejscowościach. Może również prowadzić biuro wspólnie z kilkoma posłami. Niezależnie od liczby biur na ich utrzymanie poseł otrzymuje miesięcznie stałą kwotę z Kancelarii Sejmu, której wydawanie musi zostać dokładnie udokumentowane rachunkami. Otrzymane środki poseł może przeznaczać m.in. na wynagrodzenia dla swoich pracowników, czynsz i inne opłaty bieżące, a także na tłumaczenia czy ekspertyzy.

Biuro poselskie jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu wyborców z posłem w ramach tzw. dyżurów poselskich oraz przyjmowania interesantów przez pracowników biura. W trakcie takich spotkań poseł otrzymuje opinie, postulaty i wnioski wyborców dotyczące np. zmian ustawodawczych i sytuacji społeczno-politycznej, udziela – w ograniczonym zakresie – porad prawno-administracyjnych, jak również stara się załatwiać sprawy ważne dla mieszkańców regionu, podejmując interwencje poselskie w imieniu wyborców.

W trakcie wykonywania mandatu w swoim okręgu poseł spotyka się z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych i charytatywnych. Uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach, np. z okazji świąt państwowych czy też innych, organizowanych przez społeczności i organizacje lokalne.

Uposażenie poselskie i dieta parlamentarna

Wysokość uposażenia poselskiego: odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia  prezydenta przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto.

Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest  to 2473,08 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2.280,00 zł, a wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ograniczenia: uposażenie nie przysługuje posłom, którzy pozostając w stosunku pracy nie korzystają z urlopu bezpłatnego, posłom prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz posłom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty.

Uposażenie nie przysługuje posłom, którzy osiągają dochody z innej aktywności pozaparlamentarnej oprócz podlegającej prawu autorskiemu albo prawom pokrewnym.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)