komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Wójt gm. Świdnica z wotum zaufania i absolutorium

czwartek, 25.6.2020 18:53 , komentarze: 8 , odsłony: 1630
kategorie artykułu:

Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019 poprzedziła głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek. W nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. To kolejny tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania samorządu gminy Świdnica. Radni Rady Gminy Świdnica zdecydowaną większością udzielili wotum zaufania i absolutorium dla wójt Teresy Mazurek.

Wotum zaufania to nowy instrument w polskim prawie. Zgodnie z obowiązującymi od 2019 roku przepisami wójt gminy jest zobowiązany przedstawić radnym raport o stanie gminy. W oparciu o ten dokument radni udzielają mu wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania, 2 osoby się wstrzymały.

Pełna treść raportu dostępna na: http://bip.gmina.swidnica.pl/start/raport-o-stanie-gminy-swidnica/1217-raport-o-stanie-gminy-swidnica-2019

Podczas XXV sesji radni zapoznali się m.in. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 r., stanowiskiem komisji rewizyjnej skierowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium, opinią RIO na jego temat.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:

  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 89.923.575,52 zł zrealizowano w kwocie 85.584.215,59 zł, co stanowi 95,17% planu, z tego: dochody bieżące 80.352.646,40 zł, dochody majątkowe 5.231.569,19 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 588.054,12 zł.(87,08 % planu)
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 93.952.179,52 zł zrealizowano w kwocie 87.341.465,74 zł, co stanowi 92,96% planu, z tego wydatki bieżące 72.990.058,16 zł, wydatki majątkowe 14.351.407,58 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,39%, a ich udział w wydatkach ogółem 16,43%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7.362.588,24 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 5.889.294 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 48,96 % wykonanych dochodów 2019 r. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześni , iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.

- Dziękuję serdecznie za udzielenie wotum zaufania i absolutorium jakie mi zostało udzielone. W mojej dotychczasowej historii jest to już 18. Dziękuję za kolejny rok współpracy wszystkim radnym, moim współpracownikom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i organizacjom działającym na terenie gminy. Mam nadzieję, że dobra współpraca oraz dobra wola działania na rzecz społeczności lokalnej przyniesie dalszy rozwój naszej gminie, tak aby jakość świadczonych usług była jak najlepsza – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

 

Wasze komentarze

Matko i córkio - to już 18 lat na jednym...
piątek, 26.06.2020 18:07 autor:
Coś mało ambitna :-)
piątek, 26.06.2020 18:08 autor:
A gdzie pani sołtys z Lubachowa która tak udziela się...
czwartek, 25.06.2020 20:59 autor: Wera
Pani sołtys maluje muflony
piątek, 26.06.2020 10:47 autor:
niedziela, 2.8.2020 09:05
niedziela, 2.8.2020 09:00
piątek, 31.7.2020 09:27
środa, 29.7.2020 09:07
1
poniedziałek, 27.7.2020 08:20
sobota, 25.7.2020 05:00
3
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra