komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

środa, 23 września 2020

Tekli, Boguslawa

Od lipca miejsca i stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych „na niebiesko”

czwartek, 25.5.2017 09:35 , komentarze: 0 , odsłony: 12387
kategorie artykułu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku (Dz.U.2015.1314 z dnia 2015.09.07) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, precyzuje jak powinny wyglądać prawidłowo oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych:

§  2. Znaki i sygnały drogowe niespełniające warunków określonych w § 1: 2) pkt 2 lit. d niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt 5.2.4 i 5.2.9.3,

zostaną zastąpione znakami i sygnałami drogowymi spełniającymi te warunki w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

I tak, punkt 5.2.4 "Linie wyznaczające stanowiska postojowe" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "Znak P-18 "stanowisko postojowe" (rys. 5.2.4.1) stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej."

A punkt 5.2.9.2 "Symbol osoby niepełnosprawnej" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" (rys. 5.2.9.2) stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej."

Miejsca i stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych muszą mieć prawidłowe wymiary, zawierać wymagane rozporządzeniem elementy graficzne a także być w wymalowane odpowiednim kolorem. W razie nieprawidłowości w istniejącym oznakowaniu (także brak barwy niebieskiej) wykroczenia dopuszcza się zarówno zarządca drogi publicznej (art. 85 k.w.) jak i zarządca drogi wewnętrznej (art. 85a k.w.), albowiem i ten drugi, w myśl art. 10 ust. 10a - podmioty zarządzające tymi drogami, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosuje znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych, ponosząc zarazem samodzielnie koszt oznakowania.

Art. 85 k.w. [Samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków]

§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Użyte w dyspozycji art. 85 k.w. określenie "samowolnie" oznacza zachowanie sprawcy polegające na postępowaniu według własnej woli, czyli nieuprawnione, nacechowane samowolą i ignorancją obowiązującego prawa. W przypadku analizowanego przepisu będzie to więc zachowanie niezgodne z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie ustawiania i usuwania znaków (Stefański Ryszard A., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu wykroczeń , [w:] Wykroczenia drogowe. Komentarz, wyd. II)

Art. 85a k.w. [Znakowanie dróg wewnętrznych]

§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.

Z kolei przedmiotami ochrony określonym w dyspozycji art. 85a k.w. są bezpieczeństwo i porządek ruchu drogowego na drogach wewnętrznych, w tym przypadku zagrożone zarówno przez nieprawidłowe, niezgodne z obowiązującymi przepisami, oznakowanie dróg wewnętrznych (§ 1), jak i przez zlecenie nieprawidłowego, wadliwego, a więc również niezgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jego wykonania (§ 2). Warunkiem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 85a jest naruszenie przepisów dotyczących sposobu oznakowania (§ 1) lub zlecenie wadliwego wykonania (§ 2) znakowania drogi wewnętrznej, co może nastąpić przez zastosowanie znaków, które nie są przewidziane we wskazanych wyżej przepisach, albo też umieszczenie znaków, ale o innych wymiarach czy też niespełniających wymogów w zakresie zarówno fotometrycznym, jak i kolorometrycznym co do odblaskowości i barwy (Grzegorczyk Tomasz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II).

Jak prawidłowo przygotować miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Dostępne są dwa sposoby oznakowywania miejsc przeznaczonych dla osób posługujących się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej:

1. Znak P-18 "stanowisko postojowe" (rys. 5.2.4.1) stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowiskNa obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej:

 

Miejsca te oznacza się znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem osoby niepełnosprawnej oraz zaleca się dodatkowo oznaczać tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29.

Nie jest w powyższym przypadku konieczne dodatkowe oznakowanie miejsca znakiem pionowym.

Uwaga: dopuszcza się umieszczenie na chodniku jedynie linii ograniczającej strefę postojową, przy wyznaczaniu tej strefy linia równoległa do krawężnika powinna być umieszczona w taki sposób, aby szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych wynosiła co najmniej 2,0 m. Wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 1,5 m. Linie wyznaczające postój na chodniku mogą być stosowane samodzielnie lub stanowić uzupełnienie znaku pionowego D-18 „parking” z tabliczka określąjącą sposób ustawienia pojazdu.

 

2. Drugi sposób znakowania to stanowisko postojowe zastrzeżone – "koperta".

Znak P-20 "koperta" stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu.

Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a "parking - miejsce zastrzeżone". Zastrzeżone miejsca postoju wyznacza się w rejonach, w których występuje stały niedobór miejsc postojowych, a zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla określonego użytkownika. Potrzeba wyznaczenia "koperty" wynikać powinna z rodzaju pojazdu, przewożonego ładunku i częstotliwości wykorzystania miejsca. 

W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych należy wewnątrz "koperty" umieścić symbol osoby niepełnosprawnej  

Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej. Dopuszcza się używanie symbolu osoby niepełnosprawnej do wskazywania ciągów pieszych przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych np. w miejscowościach uzdrowiskowych itp.

UWAGA: Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a „parking — miejsce zastrzeżone”.

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taka osobę, pod znakiem D-18a umieszcza się tabliczkę T-29

 

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001314&min=1
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032202181
  3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021701393

źródło: Straż Miejska we Wrocławiu

 

 

Wasze komentarze

wczoraj, 20 godz temu
poniedziałek, 21.9.2020 11:39
poniedziałek, 21.9.2020 10:11
sobota, 19.9.2020 19:29
piątek, 18.9.2020 11:11
czwartek, 17.9.2020 13:33
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki