komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 6 lipca 2020

Gotarda, Dominiki

Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się – czy konieczny?

czwartek, 14.11.2019 10:45 , odsłony: 490
kategorie artykułu:

W ciągu ostatnich kilku lat potrzeba realizowania zajęć rozwijających umiejętność uczenia się dostała dostrzeżona i w wielu szkołach zajęcia z tego zakresu prowadzone są na coraz wyższym poziomie.

Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia się są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 6 ust. 2 pkt 3, § 14 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej) Zgodnie z § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się miedzy innymi  indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy.

Przepisy nie określają zasad tworzenia programów zajęć przez nauczycieli. Cele, sposoby realizacji, zakres treści programu, stosowane metody, sposób oceny efektów itd. powinny wynikać z rozpoznanych potrzeb uczniów, dla których jest opracowywany, odpowiednio do grupy wiekowej, celów pracy z uczniami. Warto skorzystać z dostępnej literatury, materiałów dostępnych w Internecie, poradników np. z wytycznych do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017, poz. 1646 ze zm.) – § 11 ust. 1 i 3.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591 ze zm.) – § 6 ust. 2 pkt 3, § 14.

 

Autor: Marzenna Czarnocka – ekspert portalu ePedagogika.pl

 
sobota, 4.7.2020 11:00
piątek, 3.7.2020 08:53
czwartek, 2.7.2020 15:51
czwartek, 2.7.2020 14:53
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele