komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

sobota, 16 stycznia 2021

Marcelego, Włodzimierza

Twoja obojętność krzywdzi innych. Dostrzeż przemoc. Zareaguj! - nowy mural we Wrocławiu

środa, 25.11.2020 14:39 , komentarze: 0 , odsłony: 331
kategorie artykułu:

Dziś, 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, odsłonięciem muralu na ścianie budynku przy ul. Legnickiej 64, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia zainaugurował tegoroczną edycję Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

25 listopada to data symboliczna, upamiętniająca zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal - działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany.

Także dziś, wieczorem, na zaproszenie SOROPTIMIST Klub Wratislavia Stadion Wrocław, Hala Stulecia i Teatr Muzyczny CAPITOL rozświetlą się na pomarańczowo. Jest to działanie w ramach akcji „Orange the World” światowej kampanii poświęconej przemocy wobec kobiet, przeprowadzanej przez Sorotpimist International wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych. 25 listopada został ustanowiony Dniem Pomarańczowym, a celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej dotyczącej kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Wrocław walczy z przemocą

  • Wrocław na przeciwdziałanie przemocy przeznacza rocznie ok. 3 miliony złotych. Są to programy wsparcia dla ofiar, obejmujące pomoc prawną, pedagogiczną, terapeutyczną, psychiatryczną, Wrocławski Telefon Zaufania, poradnictwo rodzinne, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla uczniów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, psychologów i pedagogów. Miasto finansuje także pracę zespołów interwencyjnych, które udzielają wsparcia na miejscu zdarzenia (w skład takiego zespołu wchodzi policjant, psycholog oraz pracownik socjalny) oraz program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy. Ponadto miasto zapewnia całodobową pomoc psychologiczną i schronienie dla osób doświadczających przemocy w specjalistycznych ośrodkach.

Częścią działań są kampanie społeczne, których celem jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie. Tradycyjnie ich początek wyznaczony jest 25 dniem listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Wobec Kobiet a koniec 10 grudnia czyli w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

  • Ciągle  w Polsce mówi się za mało zjawisku przemocy, ciągle za mało reagujemy – zwrócił uwagę Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Dziś do czynienia mamy nie tylko z klasycznie rozumianą przemocą, jej wymiarów jest niestety coraz więcej. Dlatego chcemy zaapelować, byśmy o przemocy mówili, byśmy ją zauważali i po trzecie, najważniejsze – byśmy na nią reagowali. Jeśli ktoś stosuje przemoc, to nie jest tylko sprawa tej osoby, czy tej rodziny. To jest sprawa nas wszystkich! Chciałbym, by ten mural na co dzień nam o tym przypominał.  – powiedział Jacek Sutryk.

Mural „TWOJA OBOJĘTNOŚĆ KRZYWDZI INNYCH. DOSTRZEŻ PRZEMOC. ZAREAGUJ!”, który powstał przy ul. Legnickiej 64 ma 9 metrów szerokości i 20 wysokości, namalował go wrocławski artysta Wojciech Kołacz-Otecki. Mural powstał blisko centrum Wrocławia, co pozwoli na to, by trafił do wielu odbiorców.

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będzie prowadzona od 25 listopada do 31 grudnia. Jej cel to przeciwdziałanie przemocy poprzez podnoszenie świadomości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozpowszechnianie informacji o placówkach i formach pomocy dla osób doświadczających przemocy.

Kampania zainaugurowana odsłonięciem murala, obejmuje kolejne wydarzenia, między innymi konferencja on-line „Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian.” - W ramach kampanii przygotowany jest również spot pokazujący różne formy przemocy oraz możliwości niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym – informuje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. – Pokazując spoty chcemy pokazać zarówno ofiarom, jak i świadkom jak można reagować na pomoc.

W ramach kampanii przewidziana jest także dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, zawierających podstawowe informacje nt przemocy, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz miejsca, w których ofiary mogą szukać wsparcia. W przestrzeniach publicznych: szkołach, świetlicach środowiskowych, placówkach medycznych, w pojazdach komunikacji miejskich umieszczane będą ulotki, naklejki lub plakaty z najważniejszymi informacjami.

Świadomość, jakie formy przybiera przemoc i wiedza, jak można jej przeciwdziałać oraz wrażliwość to fundamenty, na których podstawie można przeciwdziałać przemocy. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne i informacyjne.

Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka"

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Idea wywodzi się z Kanady, gdzie 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. –wyjaśnia Izabela Pawłowska, przewodnicząca Zespołu Intedyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. – Wśród nich była wrocławianka Barbara Klucznik-Widajewicz. Zamachowiec popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety poprzez to, że się kształcą, są aktywne w życiu społecznym zagrażają porządkowi świata.

Od 2015 r. wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizuje wrocławską kampanię „Biała wstążka”. Od 2019 r. kampania Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” swym hasłem nawołuje: Policz do10. Żyj bez przemocy! Hasło to ma być skierowanie szczególnie do osób prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzące osoby im najbliższe. 
– tłumaczy Izabela Pawłowska – Ma nakłonić do refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Do zatrzymania się i poszukania pomocy, zanim będzie za późno. Chcemy również, by usłyszeli nas świadkowie przemocy, chcemy, by wiedzieli jak ważna jest ich reakcja, jak istotne jest poczucie, że wobec nieszczęścia innych nie można pozostać obojętnym. Wreszcie chcemy, by usłyszały nas osoby doświadczające przemocy, by dostrzegły, że nie są same, że jesteśmy my – wszyscy wokół nich, gotowi do wsparcia i pomocy.

Hasło i plakat tegorocznej kampanii inspirowane są działaniami studentów III roku studiów na kierunku Praca Socjalna Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach projektu studenci opracowali „Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa”, który zawiera informacje skierowane do osób doświadczających przemocy wskazujące jak sobie radzić z problemem przemocy, w jaki sposób i gdzie można zwrócić się o pomoc w trudnym okresie izolacji społecznej.  

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji! Na stronie @bialawstazkawroclaw znajdą się wszelkie informacje o planowanych działaniach, a także tam właśnie będzie można w nich uczestniczyć. Wraz z rozpoczęciem kampanii będzie można pobrać nakładkę z białą wstążeczką na zdjęcie profilowe na Facebooku – tak rozpocznie się internetowy event „Białej Wstążki”, który zastąpi coroczną akcję rozdawania białych wstążeczek na wrocławskim Rynku. Wydarzenie to inauguruje VI Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” 2020 – Policz do 10. Żyj bez przemocy!
Co to jest Przemoc domowa?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie, to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (tj. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, powinowatych, przysposobionych oraz ich małżonków, a także innych osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Natomiast w Konwencji Stambulskiej przemocą domową nazywa się wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej, które mogą występować w rodzinie lub gospodarstwie domowym, bez względu na to, czy występują one między byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, oraz niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania. Konwencja uzupełnia istotną lukę w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – mówi bowiem także o przemocy ekonomicznej oraz wsparciu osób doświadczających przemocy ze strony byłego partnera lub męża, z którym ofiara nie mieszka (przemoc taka nie może być dziś nawet ujęta w statystykach).

Przemoc w rodzinie najczęściej dotyka osoby najsłabsze i te, którym najtrudniej się obronić: kobiety, dzieci lub osoby starsze, często jest doświadczeniem osób z niepełnosprawnościami.

W 2019 r. policja odnotowała 166 tys. przypadków przemocy w rodzinie, w których krzywdy doznało blisko 88 tys. osób (74% ofiar to kobiety, ponad 14% - dzieci, a 12% - mężczyźni).

Statystyki dotyczące przemocy należy czytać z dużą ostrożnością, ponieważ dane są najczęściej niedoszacowane, a sytuacja katastrof naturalnych, także pandemii, jeszcze bardziej pogłębia niechęć do zgłaszania takich przypadków organom państwa. Brytyjskie badania pokazują, że w czasie pandemii wzrosła liczba przypadków przemocy domowej - o prawie 1500 proc. w porównaniu do poprzednich trzech lat.

Przemoc może być fizyczna (i jest to także nieudzielenie pomocy), seksualna, psychiczna (w tym wyśmiewanie czy stała krytyka), ekonomiczna. Przemocą jest także zaniedbanie, a także język, który ocenia innych, raniące uogólnienia, żarty wzmacniające negatywne stereotypy a także zwyczaje, w których rola kobiety jak również mężczyzny jest pomniejszana.

Znaczna część Polaków o przemocy myśli w sposób stereotypowy. Wielu badanych nie zalicza przemocy psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej w rodzinie do kategorii przemocy. Znaczny odsetek bagatelizuje też łagodniejsze przejawy przemocy fizycznej. O skłonności do usprawiedliwiania przemocy przez część osób, może świadczyć dość częste zgadzanie się respondentów z przekonaniami przerzucającymi odpowiedzialność za przemoc na ofiarę oraz przypisującymi sprawcy przemocy szlachetne motywy działań.

 

Wasze komentarze

czwartek, 14.1.2021 12:31
1
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki