komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

poniedziałek, 27 maja 2019

Augustyna, Juliana

Znamy przewodniczącego nowej Rady Miejskiej Wrocławia

wtorek, 20.11.2018 07:00 , komentarze: 0 , odsłony: 637
kategorie artykułu:

19 listopada podczas Inauguracyjnej Sesji Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia został Jarosław Charłampowicz z Platformy Obywatelskiej, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. 

Wybrano także trzech Wiceprzewodniczących Rady: Pana Bartłomieja Ciążyńskiego z Sojuszu dla Wrocławia, Panią Dorotę Galant z Nowoczesnej oraz Łukasza Olberta z Prawa i Sprawiedliwości. 

Powołano 12 komisji   

1) Statutową – opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, przygotowywanie opinii w przypadkach konieczności interpretacji przepisów Statutu Wrocławia w zakresie zasad i trybu postępowania Rady i jej organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów prawa miejscowego do prawa powszechnie obowiązującego, w tym przygotowywanie projektu zmian Statutu; 

2) Budżetu i Finansów – opiniowanie projektów uchwał związanych z opracowaniem założeń dotyczących budżetu Miasta i strategii finansowej Miasta, opracowywaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zarządzaniem finansami Miasta, w szczególności zgodności planów finansowych z założeniami społeczno - gospodarczymi, celowości i rzetelności planów finansowych, monitorowanie realizacji osiąganych dochodów i realizowanych wydatków, półroczna i roczna ocena wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych jednostek budżetowych, opiniowanie spraw i wniosków wpływających do komisji, współpraca ze służbami Prezydenta odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową Miasta;

3) Edukacji i Młodzieży – opiniowanie projektów uchwał w zakresie spraw polityki oświatowej i nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek oświaty,  kształcenia zawodowego w szkołach oraz doradztwa zawodowego, programów profilaktycznych, podnoszących bezpieczeństwo uczniów i innych  zagadnień związanych z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży, w tym w szczególności zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją i młodzieżą oraz  współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji;

4) Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji – opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji, wnioskowanie i przygotowanie projektów uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych rad osiedli, przeprowadzanie konsultacji w zakresie zapisów Statutów oraz ordynacji wyborczej Rad Osiedli, sprawy funkcjonowania samorządów osiedlowych, jako jednostek pomocniczych Miasta, ich powoływania, zakresów i warunków działania, w tym określania w budżecie Miasta wysokości środków na realizację zadań, inicjowanie współpracy pomiędzy samorządami osiedli oraz podejmowanie mediacji w celu rozwiązywania konfliktów. Sprawy związane z partycypacją społeczną i budżetem obywatelskim, zapoznawanie się ze sprawozdaniami, w tym pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej; sprawami funkcjonowania placówek pomocy społecznej, zapewniania realizacji świadczeń socjalnych, sprawami bezrobocia oraz tworzenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi; współpraca prowadzona 
z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji;

5) Gospodarki Komunalnej – opiniowanie wniosków i projektów uchwał wpływających do komisji. Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie Miasta w zakresie gospodarowania gruntami oraz mieniem komunalnym w tym dróg ulic i mostów. Ocena zarządzania obiektami komunalnymi, polityki cenowej w zakresie opłat czynszowych. Sprawy transportu indywidualnego 
i zbiorowego. Monitorowanie spółek gminnych prowadzących działalność w zakresie kompetencji Komisji, zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego Wrocławia oraz pobudzania i wspierania przedsiębiorczości. Opiniowanie spraw związanych z gospodarowaniem zasobami Miasta; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady;

6) Sportu i Rekreacji – opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji. Sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Promowanie aktywnego 
i zdrowego trybu życia, monitorowanie obiektów sportowych i zapoznawanie się z możliwościami budowy obiektów sportowych, udział w seminariach i konferencjach poświęconych finansowaniu i rozwojowi sportu. współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady;

7) Zrównoważonego Rozwoju  i Ochrony Środowiska – opiniowanie wniosków i projektów uchwał wpływających do komisji dot. ochrony jakości powietrza, klimatu i przyrody, edukacji ekologicznej i utrzymania zieleni miejskiej. Sprawy dotyczące realizacji gospodarki wodno - ściekowej, utrzymania czystości i realizacji gospodarki odpadami ochrony środowiska Wrocławia oraz ocena polityki energetycznej. Ocena realizacji polityki transportowej i zrównoważonej mobilności. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi; opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków funduszu proekologicznego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady;

8)Rozwoju Przestrzennego i Architektury – opiniowanie  spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, protestów
i zarzutów do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykazów nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do obrotu cywilno  - prawnego; opiniowanie spraw dotyczących: nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich, współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie: kształtowania polityki przestrzennej 
i wizerunku funkcjonalno - kompozycyjnego miasta, planu rozwoju przestrzennego miasta i rewitalizacji miasta, sporządzania planów rozwoju społeczno - gospodarczego i strategii miasta; współpraca 
ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi;

9) Kultury i Współpracy z Zagranicą – opiniowanie projektów uchwał; sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta, sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wznoszenia pomników, wspieranie społecznej aktywności kulturalnej w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, współpraca ze środowiskami kultury, nauki współpracy ze środowiskami twórczymi Miasta; współpracy ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury środowiskiem akademickim, promocja kultury i nauki; sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz wspieranie organizację imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie 
z przedmiotowym zakresem działalności komisji;

10) Zdrowia i Bezpieczeństwa – opiniowanie projektów uchwał, sprawy kształtowania polityki pro rodzinnej, wspierania rodzin zwłaszcza w ich funkcjach wychowawczych, opiekuńczych 
i zdrowotnych. Sprawy profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz funkcjonowania placówek opieki zdrowia, zapoznanie się z corocznie przedstawianymi informacjami służb 
w sprawach porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego oraz Strażą Miejską i Policją;

11) Rewizyjną -przeprowadzanie kontroli na podstawie rocznego planu kontroli uchwalonego przez Radę;

12) Skarg, wniosków i petycji - przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej zaplanowano na 22 listopada br.

 

Wasze komentarze


Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele