30.11 Sesja Rady Miejskiej Pieszyc

czwartek, 24.11.2022 11:45 118 0

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, która odbędzie się w środę 30 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Podziękowania dla Pani Teresy Kwiatek za długoletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności.
5. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r.
6. Informacja dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 67/2022).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (projekt nr 68/2022).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (projekt nr 69/2022).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pieszycach na rok 2023 (projekt nr 70/2022).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” (projekt nr 71/2022).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” (projekt nr 72/2022).
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ

UMiG Pieszyce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek